Privacy Statement RFH Fotografie

RFH Fotografie gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers van haar (interactieve) diensten. Daarbij houdt RFH Fotografie zich aan de eisen zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

RFH Fotografie vindt het belangrijk dat de dienstverlening die zij levert betrouwbaar is. Om de continuïteit te waarborgen en om te zorgen dat gebruikers op de hoogte worden gehouden van de diensten verwerken wij (soms tijdelijk) gegevens van gebruikers. Deze gegevens worden normaliter niet verstrekt aan derden. Een voorbeeld van gegevens die RFH Fotografie verzameld zijn bezoekersaantallen op de website. Op deze manier kan RFH Fotografie haar dienstverlening continu verbeteren. Om dit te realiseren maakt RFH Fotografie gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel bedoeld om het gebruik van de site eenvoudiger te maken.

Verwerken van persoonsgegevens

RFH Fotografie verzamelt en gebruikt alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan en de gegevens op een passende technische en organisatorische wijze (kunnen) worden beveiligd. De gegevens zullen worden verwerkt enkel voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. RFH Fotografie deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n).

Uitzondering hierop is een van onderstaande situaties:

 1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening. Het delen van uw persoonsgegevens is soms nodig voor de dienstverlening van RFH Fotografie, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken voor RFH Fotografie uitvoert. Met deze partijen sluiten wij strenge overeenkomsten, om zo de veiligheid van de gegevens te kunnen waarborgen.
 2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak. Het delen van uw persoonsgegevens is soms (wettelijk) verplicht gesteld. Een voorbeeld hiervan is de informatiedeling bij het opsporen van strafbare feiten.
 3. Toestemming. In sommige gevallen vragen wij u als gebruiker van de diensten van RFH Fotografie uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt RFH Fotografie

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook foto’s zijn persoonsgegevens.

 1. Contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, etc.);
 2. Inbelgegevens (zoals het telefoonnummer, hoe vaak en wanneer u gebeld heeft);
 3. Ontvangen media (zoals foto’s, filmpjes en berichten);

Persoonsgegevens via Sociale Media

RFH Fotografie heeft een aantal sociale media-accounts: Facebook &, Instagram. Bij de berichten die wij posten, kunt u reacties of ‘likes’ plaatsen. RFH Fotografie gebruikt deze gegevens (hoeveelheid reacties of likes) om het bereik van RFH Fotografie te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier verbeteren wij continu onze dienstverlening.

Klikgedrag en cookies

Naast de door u verstrekte gegevens, worden er ook gegevens verzamelt over het bezoek aan onze website. Dit doen wij om twee redenen. De eerste reden is dat wij onze website zo optimaal mogelijk kunnen aanpassen op de voorkeuren van u als gebruiker, dit doen wij aan de hand van cookies. Daarnaast monitoren wij middels anoniem, strategisch onderzoek de belasting van de website.

Uw rechten

Onder de AVG zijn uw rechten als betrokkene aanzienlijk toegenomen. Wij staan achter deze verandering, omdat wij als RFH Fotografie graag zo transparant mogelijk willen werken. Wilt u gebruik maken van uw rechten dan helpen wij u hierbij. Wij pogen u binnen twee weken antwoord te geven op uw verzoek. Na een maand zal uw verzoek daadwerkelijk zijn verwerkt in de systemen van RFH Fotografie en zullen eventuele wijzigingen in de gegevens zijn doorgevoerd. Wettelijk gezien kunt u gebruik maken van de volgende rechten:

 1. 1. Recht op inzage (Artikel 15 AVG). U heeft het recht inzage te vragen in de gegevens die RFH Fotografie van u verwerkt. In een dergelijk verzoek kunnen wij u vertellen waarom wij bepaalde gegevens gebruiken, welke soorten gegevens wij verwerken, of wij de persoonsgegevens doorgeven aan derden en wat de bewaar- en/of archiveringstermijn van de gegevens is. Ook vermelden wij bij een dergelijk verzoek waar wij de gegevens vandaan hebben en (indien nodig) waarom het besluitproces geautomatiseerd is. Daarnaast kunt u, mocht u daar behoefte aan hebben, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Recht op rectificatie en aanvulling (Artikel 16 AVG). U heeft het recht om persoonsgegevens aan te vullen of te laten wijzigen. RFH Fotografie poogt altijd te zorgen voor correcte en volledige persoonsgegevens. Mocht RFH Fotografie de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal RFH Fotografie dit aan hen doorgeven.
 3. Recht op vergetelheid (Artikel 17 AVG). U heeft het recht RFH Fotografie te verzoeken om uw gegevens te wissen. Echter geldt dit recht niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing:
  1. RFH Fotografie heeft uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
  2. U wil uw uitdrukkelijke toestemming intrekken, die u op een eerder tijdstip aan RFH Fotografie heeft verleend.
  3. U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RFH Fotografie. Er geldt op basis van Artikel 21 AVG een absoluut recht van bezwaar op direct marketing. Daarnaast is er een relatief recht van bezwaar wat inhoudt dat uw belangen zwaarder wegen dan die van de organisatie.
  4. De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat RFH Fotografie geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
  5. De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen. Na deze ‘bepaalde’ tijd is RFH Fotografie verplicht uw gegevens te wissen.
  6. U bent jonger dan 16 jaar oud en de persoonsgegevens zijn direct bij u verzameld. bijvoorbeeld via de website van RFH Fotografie.
 4. Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 AVG). U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Echter geldt dit recht niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing:
  1. De gegevens zijn mogelijk onjuist.
  2. De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat RFH Fotografie geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
  3. RFH Fotografie heeft uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
  4. U maakt bezwaar.

Mocht RFH Fotografie de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal RFH Fotografie dit aan hen doorgeven.

 1. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U heeft het recht om RFH Fotografie te verzoeken een ‘menselijke blik’ te werpen op een geautomatiseerd proces. U heeft het recht om tegen een geautomatiseerd besluit in bezwaar te gaan.
 2. Recht op overdraagbaarheid (Artikel 20 AVG). U heeft het recht om de gegevens die wij van u bezitten te ontvangen, om deze vervolgens te delen met een vergelijkbare dienstverlener. Ook kunt u aan RFH Fotografie vragen om de gegevens direct te delen met de andere organisatie.
 3. Recht van bezwaar (Artikel 21 AVG). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RFH Fotografie. U kunt van dit recht gebruik maken indien RFH Fotografie dit doet op basis van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang. Wanneer u gebruik maakt van uw recht van bezwaar stopt de gegevensverwerking per direct. RFH Fotografie stelt in dit geval ten tijde van het onderzoek een procedure van Beperking van de Verwerking.

Heeft u geen e-mailaccount of bent u niet in staat ons te mailen? U kunt altijd gebruik maken van de voorbeeldbrieven zoals voorgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze brieven zijn te vinden via onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

RFH Fotografie behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van het privacy beleid. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaand Privacy Statement kunt u deze via het contactformulier naar ons sturen.